Aerial Drone Photography& Videography

FN´s bærekraftsmål

FN´s 17 definerte bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene er videre definerte i delmål som samlet beskriver de globale samfunnsutfordringene vi alle sammen må løse.

For å nå målene må alle, både offentlige og private bedrifter og næringer, bidra med gode og bærekraftige løsninger. AstraMed støtter fullt alle målene, men noen er mer direkte knyttet til AstraMed´s forretningsområder og våre bidrag vil hovedsakelig være innen helse, likestilling, innovasjon, bærekraftige lokalsamfunn og samarbeid for å nå målene.

AstraMed forplikter seg samtidig til å arbeide sammen med våre kunder for å oppnå gode, bærekraftige løsninger

God helse og Livskvalitet

FN ønsker å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Dette er et stort område som dekker globale utfordringer innen beskyttelse og behandling av smittesykdommer og behandling og tjenester knyttet til forebyggende helsearbeid. Det er og mål knyttet til å oppnå allmenn dekning av helsetjenester, inkludert ordninger som beskytter mot økonomiske konsekvenser, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester.

AstraMedjobber for å styrke helsetilbudet til alle, enten det er på et skadested, bosted, arbeidssted eller annet sted som er i avstand fra sykehus ved å levere teknologiske løsninger som muliggjør triage, diagnostisering og hurtig oppstart av rett behandling uten av pasienten først trenger å transporteres til sykehus. Løsningen vil og gi anledning til bedre behandling f.eks. på sykehjemfor sykehjemspasienter, og dermed redusere behovet for ambulansetransport som kan være krevende for pasienten og forhøyer behandlingskostnaden.

Likestilling mellom kjønnene

FN ønsker å sikre kvinner fullstendig og reell deltagelse og like muligheter til ledene stillinger på alle nivåer i viktige beslutningsprosesser, og at arbeidstakerrettigheter skal beskyttes og ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.

I AstraMedser vi etter de beste ansatte, uavhengig av kjønn. Vi arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte og at kvinner og menn skal ha like karriere muligheter.

Industri, innovasjon og infrastruktur

FN ønsker solid infrastruktur og å fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

AstraMedvil med sine løsninger å bringe nytenking og innovasjon til telemedisinen og bruke tilgjengelig og ny teknologi til beste for pasienter og samfunnet

Informasjonsteknologi er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling, og AstraMed utnytter infrastruktur endringen til 5G nett til å kunne overføre sensor- og bildedata i sanntidog dermed sikre effektivt og robust kommunikasjon mellom medisinsk personell i feltet og leger og spesialister på sykehus.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

FN ønsker at vi skal gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Verden ser idag større og flere byer og urbaniseres i en fart vi ikke har sett tidligere. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen er antatt å øke til 60 prosent innen 2030.

Norge, og andre land, har geografiog fører en politikk som gir spredd befolkning samtidig som utvikling og spesialisering gjør at tjenester som sykehus og spesial leger, er knyttet til større byer. AstraMed ønsker å styrke pasient velferden og behandlingen der pasienten er, og dermed sikre bærekraft for lokalsamfunn og andre fjerntliggende bo- eller arbeidssteder samtidig som pasientens beste er ivaretatt.

Samarbeid for å nå målene

FN ønsker å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.